Xu Genbao đã đến Tây Ban Nha đến bức ảnh phía trước của Wu Lei để kỷ niệm quốc gia sinh ra, Asianbookie Livescore 1

Xu Genbao đã đến Tây Ban Nha để phơi bày bức ảnh phía trước của Wu Lei để kỷ niệm sự ra đời của đất nước. Trong Zhou Ji, Wu Lei đã xem xét