Valverde: ‘Trông con còn khó hơn kèm Robertson’

Valverde: ‘Trông con còn khó hơn kèm Robertson’

“Tôi thấy trông con còn khó hơn việc theo kèm Andy Robertson”, Federico Valverde vừa cõng cậu con tr